Mediácia

 • Základnú úpravu mediácie obsahuje zák.č.420/2004 Z. z. o mediácii v znení neskorších predpisov
 • Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu. Riešenie sporov mediáciou podrobne upravuje zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii. Mediáciou možno riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov.
 • Mediáciou sa rozumie mimosúdne konanie, v ktorom mediátor pomáha stranám, aby riešili svoju konfliktnú situáciu a dospeli k dohode.
 • Mediácia je spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia na body, ktoré spôsobili konflikt a pomáha im vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany.
 • Mediáciou možno riešiť spravidla všetky druhy sporov, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinných, obchodných, záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov. Mediácia je teda proces, v ktorom strany sporu požiadajú tretiu osobu o asistenciu pri ich pokuse o priateľské urovnanie sporu.
 • Úlohou mediátora ako osoby, ktorá nemá priamy záujem na výsledku, je pomôcť účastníkom nájsť svoje vlastné riešenie problému. Mediátor nezasahuje do rozhodovania a výberu riešenia účastníkov, ale dbá na vyvážené rozdelenie komunikačného priestoru, čiže na to, aby každá zo strán mala možnosť sa k danej problematike vyjadriť a získať k svojmu rozhodnutiu toľko informácii, koľko ich potrebuje. Podporuje strany pri zvažovaní jednotlivých variantov riešenia a tvorbe dohody prijateľnej pre všetky strany konfliktu. Uľahčuje proces jednania medzi stranami. Nie je posudzovateľom ani kritikom, neradí, nesúdi ani nehľadá vinníka.
 • Mediáciu možno ukončiť spôsobom podľa zákona č. 420/2004 Z.z., a to
 1. dňom uzatvorenia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,
 2. dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,
 3. dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo
 4. dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená.

Účinky dohody o mediácii

Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.

Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch

 1. spísaná vo forme notárskej zápisnice,

schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom

Prejsť na panel nástrojov

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com